万本电子书0元读

万本电子书0元读

顶部广告

Η Αναγν?ριση του Πραγματικο? Εαυτο?电子书

售       价:¥

82人正在读 | 0人评论 9.8

作       者:Ελευθέριος Ζερβός

出  版  社:AKAKIA Publications

出版时间:2015-12-05

字       数:30.0万

所属分类: 进口书 > 外文原版书 > 小说

温馨提示:此类商品不支持退换货,不支持下载打印

为你推荐

  • 读书简介
  • 目录
  • 累计评论(0条)
  • 读书简介
  • 目录
  • 累计评论(0条)
Στι? δ?σκολε? ημ?ρε? που περνο?ν οι ?νθρωποι, αναρωτιο?νται πολλ?κι? γιατ? να του? συμβα?νουν δι?φορα πρ?γματα, ?πω? αρρ?στιε?, προβλ?ματα καθημεριν?τητα? και ?λλα συμβ?ντα που συν?θω? τα αποκαλο?ν "ατυχ?ε?", ?μω? σ?μφωνα με του? ν?μου? του σ?μπαντο? υπ?ρχει "η δρ?ση και η αντ?δραση" και ω? εκ το?του οι ?διοι ε?ναι που προκαλο?ν τι? καταστ?σει? στη ζω? του?, απομακρυν?μενοι απ? τη φ?ση, το Δημιουργ? και απαρνο?μενοι τη διττ? του? υλικ? και Θε?κ? υπ?σταση. ?τσι λοιπ?ν ?λα αυτ? που αποκαλο?ν ατυχ?ε?, ε?ναι μην?ματα των καιρ?ν για να αλλ?ξουν τον τρ?πο αντιμετ?πιση? των καταστ?σεων και να συμπλε?σουν με τη ρο? των γεγον?των, να αποδεχτο?ν με χαρ? ?,τι ?ρθει κοντ? του?, να μ?θουν απ? τα λ?θη του? και να γ?νουν σοφ?τεροι στο π?ρασμα του χρ?νου, μ?σω τη? αγ?πη? για τον εαυτ? του? να αγαπ?σουν του? ?λλου? ανθρ?που?. Ο Ελευθ?ριο? Ζερβ?? ζει μ?σα σε ψευδαισθ?σει?, ακροβατ?ντα? μεταξ? παρελθ?ντο? και μ?λλοντο?. ?σο μεγαλ?νει μ?σα στο οικογενειακ? και κοινωνικ? περιβ?λλον, ολο?να και η αυτοεκτ?μηση του βυθ?ζεται στο ναδ?ρ και η ζω? του κυριαρχε?ται απ? θλ?ψη και μελαγχολικ? δι?θεση. Η παιδικ? του ηλικ?α ε?ναι αυτ? που τον σημ?δεψε σε αυτ? τον κ?σμο, καθ?? ζο?σε μακρυ? απ? την πατρ?δα. Η μεγ?λη του αν?γκη για αρμον?α μ?σα στο οικογενειακ? περιβ?λλον καταβαραθρ?θηκε μ?σα απ? την επικρ?τηση πολεμικ?? ατμ?σφαιρα?, με αποτ?λεσμα την αν?πτυξη στρατηγικ?ν αντιμετ?πιση? κρ?σεων, με κορυφ? τη δημιουργ?α εν?? χαρακτ?ρα απ?μακρου και αποστασιοποιημ?νου απ? την πραγματικ?τητα. ?τσι αναπτ?σσεται ?να? φαντασι?πληκτο? κ?σμο? μ?σα στον οπο?ο μαθα?νει να ζει και να μεγαλ?νει, με τι? επιθυμ?ε? για τα υλιστικ? επιτε?γματα να προσκρο?ουν στην σιδερ?πορτα τη? φαντασ?α?, μ?νοντα? απραγματοπο?ητε?. Παρ? ?μω? την αρνητικ? προδι?θεση που τον διακατε?χε, στη δι?ρκεια τη? ζω?? του καταφ?ρνει να πετ?χει κ?ποιου? απ? του? σημαντικο?? στ?χου? του, ?πω? να σπουδ?σει σε αν?τατο επ?πεδο, μια επιστ?μη που ?χει ?μεση σχ?ση με το Περιβ?λλον και τη φ?ση. Ε?ναι φανερ? τ?ρα πω? ?να? α?ρατο? φ?λακα? τον καθοδηγο?σε π?ντοτε σε ασφαλ? ατραπ?! ?μω? παρ? τα μικρ? επιτε?γματα, η μελαγχολικ? δι?θεση και ανησυχ?α για το μ?λλον συνεχ?ζεται και γ?νεται κατ?θλιψη. Σαν αποτ?λεσμα αυτ?? τη? κατ?σταση? η υγε?α του κλον?ζεται και τ?τε αποφασ?ζει να αρχ?σει το μακριν? και ονειρικ? ταξ?δι τη? αναζ?τηση? του πεπρωμ?νου και τη? αληθιν?? του υπ?σταση?. Αρχικ? αποφασ?ζει να απομακρυνθε? απ? την οικογ?νει? του και διαμ?νει μ?νο? σε ?να μικρ? σπιτ?κι, ?που αναζητε? την ηρεμ?α και το βηματισμ? του, σα το μικρ? παιδ? που κ?νει τα πρ?τα του β?ματα. Αρχ?ζει να αναπλ?θει τον χαμ?νο εαυτ? απ? την αρχ?, μ?σα στη σιωπ? και την αρμον?α κιν?σεων. Η ?μπνευση τη? στιγμ?? τον οδηγε? σε καλλιτεχνικ? δρ?ση. Αρχ?ζει να ζωγραφ?ζει και να φτι?χνει καλλιτεχν?ματα, τα ονομαζ?μενα παζλ. Ιδια?τερη χαρ? τον διακατ?χει ?ταν φιλοτεχνε? το παζλ τεσσ?ρων αγ?ων. Αυτ?? οι στιγμ?? που περν? ε?ναι μοναδικ?? και αφουγκρ?ζεται τον χαμ?νο απ? παλι? εσωτερικ? του εαυτ?. Περν? επιτ?λου? στη δρ?ση και σταματ? να φαντασι?νεται για αυτ? που θα ?θελε να κ?νει. Οι μ?νε? περνο?ν και η ολο?να και αυξαν?μενη ενασχ?λησ? του με το διαλογισμ? αλλ?ζει τι? ισορροπ?ε? και ?λα ξεκινο?ν απ? την αρχ?. Η αισιοδοξ?α επιστρ?φει και ο ψυχικ?? του κ?σμο? ξυπν?, ?που συναισθ?ματα γαλ?νη? και χαρ?? διανθ?ζουν τη ζω? του, μ?σα απ? τη β?ωση απλ?ν καθημεριν?ν πραγμ?των. Η ρ?ση "θ?λω συν προσπαθ?" γ?νεται το εφαλτ?ριο και ζει στο παρ?ν κ?θε τι που συναντ? και μαθα?νει να ρ?ει με την εν?ργεια του σ?μπαντο?, με τη ρο? των γεγον?των που διανθ?ζουν τη ζω? του! Μ?σω του διαλογισμο? ?ρχεται σε επαφ? με τα στοιχε?α τη? φ?ση? και μαθα?νει για πρ?τη φορ? πω? αξ?ζει να ζο?με και να χαιρ?μαστε που αναπν?ουμε. Η χαρ? τη? ζω?? ε?ναι απ? μ?νη τη? το κ?νητρο να προσπαθο?με και να ευχαριστο?με το Θε? για το δ?ρο τη? ενσ?ρκωση?. Ειδικ? εμε?? οι Ελληνε? που ζο?με σε αυτ? την υπ?ροχη πατρ?δα, με την τ?σο μεγ?λη ιστορ?α που μα? ακολουθε? ω? συλλογικ? ασυνε?δητο. Στην πορε?α τη? ενασχ?ληση? με τα μεταφυσικ?, γνωρ?ζει τη θεραπευτικ? ενεργειακ? μ?θοδο που καλε?ται "ρ?ικι" και σε μια απ? τι? πιο σημαντικ?? στιγμ?? τη? ζω?? του, το λευκ? Φω? τον περιβ?λλει και σηματοδοτε? το δρ?μο του στον πνευματικ? αν?φορο. Η ζω? ε?ναι πια αλλοτιν? και βρ?σκεται κ?τω απ? την Σκ?πη του Θε?κο? φωτ?? για π?ντα, οι δυσκολ?ε? σμιλε?ουν το χαρακτ?ρα του Ελευθ?ριου και η αλ?θεια ε?ναι ?τι παρουσι?ζει επιμον?, υπομον? και μεγ?λη π?στη στι? Θεικ?? Δυν?μει? που τον καθοδηγο?ν, μ?σα απ? τον ταπειν? αυτ? δρ?μο τη? πνευματικ?? ολοκλ?ρωση? και αναγν?ριση? του πραγματικο? εαυτο?. Μ?σα απ? αυτ? το "δρ?μο" αναπτ?σσονται σπουδα?ε? φιλ?ε? και ξεπηδο?ν μικρ? ταλ?ντα ?πω? η ενασχ?ληση με την πο?ηση και τη ζωγραφικ?. Η επιμον? του να ασκε?ται με την προσευχ? τον οδηγε? σε ασφαλ? μονοπ?τια ?που ξεδιπλ?νει την αγ?πη του για την τ?χνη, εκφρ?ζοντα? με αυτ? τον τρ?πο τα συναισθ?ματ? του. Η ζωγραφικ? ανο?γει τα καν?λια δημιουργικ?? εν?ργεια? και κατ?πιν αρχ?ζει να εξιστορε? τα βι?ματ? του και αυτ? γ?νεται η πιο αγαπημ?νη ασχολ?α του!!! Ο καιρ?? περν? και μ?σω του ρ?ικι συντον?ζεται με την εν?ργεια των Αρχαγγ
目录展开

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

Η αρχή της ελεύθερης έκφρασης

Τα καλλιτεχνήματα ξεκινούν

Ψηλαφίζοντας τον άγνωστο εαυτό

Προσαρμογή μέσα από τη φύση

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΟΔΗΓΟΣ ΜΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

Η παιδική ηλικία

Οι ψευδαισθήσεις θολώνουν το μυαλό

Η δύναμη της επιτυχίαςαφοπλίζει το νου

Το πέρασμα από την σκληρή πειθαρχία

Μέσα στη δίνη της ερωτικής ενέργειας

Οι δυσκολίες πυκνώνουν

Στο δρόμο της πνευματικής ανάτασης

Η διασταύρωσηδύο μονοπατιών

Η προσευχή ως μέγιστο αγαθό

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Καρδιά και νους επιτέλους συνυπάρχουν

Το τάμα στην Παναγιά

Η αγάπη απλώνει τα φτερά της

Η αφύπνιση της πνευματικής επικοινωνίας

Τα πρώτα βήματαπρος την κορυφή

Η σοφία της Αλεξάνδρας

Ο θάνατος του πατέρα

Η πρώτη έκθεση ζωγραφικής

Επαγγελματικήανασυγκρότηση

Συνομιλίες με την σόμπα

ΕΠΙΛΟΓΟΣΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΟΥΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

累计评论(0条) 0个书友正在讨论这本书 发表评论

发表评论

发表评论,分享你的想法吧!

买过这本书的人还买过

读了这本书的人还在读

回顶部