万本电子书0元读

万本电子书0元读

The Last of the Mohicans
The Last of the Mohicans
James Fenimore Cooper
¥18.64
ROMANCE and the HISTORY of walled cities are inseparable. Who has not felt this to be so at the sight of hoary ruins lichen-clad and ivy-mantled, that proudly rear their battered crests despite the ravages of time and man’s destructive instincts. It is within walled cities that the life of civilized man began: the walls guarded him against barbarian foes, behind their shelter he found the security necessary to his cultural development, in their defence he showed his finest qualities. And such a city—and such a history is that of Ancient Byzantium, the City of Constantine, the Castle of C?sar. What wonder then that man should endeavour to express by pen and pencil his sense of the greatness and beauty, the Romance of a Walled City such as Constantinople. The more so that a movement is on foot to remove these ancient landmarks of the history of Europe and Asia. True there are other works on this same subject, works by men deeply learned in the history of this fair city, works that bid fair to outlive the city walls if the fell intent of destroying them is carried into execution, and from these men and their works I derived inspiration and information, and so wish to chronicle my gratitude to them—Sir Edwin Pears and Professor van Millingen of Robert College, Constantinople. There are many others too in Constantinople to whom my thanks are due—His Majesty’s Vice-Consul, my host, his colleagues, now my friends, and many others too numerous to mention. They all have helped me in this work, and I am grateful for the opportunity offered me of here recording my thankfulness for their kind offices.B. Granville Baker.
Lakodalom az állatkertben
Lakodalom az állatkertben
László Rinyai
¥35.89
A magyar turanizmus jellegzetesen magyar és teljességgel elhallgatott eszmeáramlat: akik benne voltak, igyekeztek még a nyomait is eltüntetni. Pedig a magyar k?zvéleményt a 19. század eleje óta izgatta a magyarság keleti eredete és nyugati mintak?vetése k?zti ellentmondás. Vissza kell-e fordulnunk keletre? Létrej?het-e a ?turáni népek” ?sszefogása? Van-e a magyaroknak küldetésük Keleten? Vagy éppen Nyugaton? Száz évvel ezel?tt magyar expedíciók rótták Anatólia, a Balkán és Dél-Oroszország útjait, a magyar kormány hatalmas ?sszegeket áldozott, hogy keleti ?szt?ndíjasokat hozzon Magyarországra, magyar üzletemberek próbáltak piacot találni a K?zel-Keleten, és a turanizmus divatjának k?sz?nhet? az els? külf?ldi magyar intézet megnyitása is. A két világháború k?z?tt az eszmeáramlat számos befolyásos értelmiségit kísértett meg, majd 1945 után elhallgattatták. Ennek ellenére túlélte az államszocializmus éveit, és újra teret nyert a rendszerváltozás után. Ez a k?nyv nemcsak a turanizmus, hanem a Keletr?l való gondolkodás és politikai konzekvenciáinak t?rténete is. Izgalmas, másfél évszázados utazás Tibett?l Argentínáig, Tartutól Isztambulig. Felbukkan benne a turáni egyistenhív? rádióm?szerész, a feministából lett vércsoportkutató f?ldbirtokosleány, a monoklis múzeumalapító, aki egyszerre találta ki a világbékét és a l?vészárokásó gépet, néhány pénzhamisító, illetve a mérn?k, aki megállapította a magyar–maori rokonságot. Turanista emlékek k?z?tt élünk – csak nem tudunk róluk. Ablonczy Balázs (1974) t?rténész, az ELTE BTK oktatója és az MTA BTK T?rténettudományi Intézetének tudományos f?munkatársa. Doktori címét 2004-ben szerezte, tanított és kutatott Londonban, Párizsban, Berlinben és az Egyesült ?llamokbeli Bloomingtonban. 2011 és 2015 k?z?tt a Párizsi Magyar Intézet igazgatója volt. Jelenleg az MTA Lendület-pályázatán támogatott Trianon 100 kutatócsoport vezet?je, Budapesten él.
10 plus 10 prozatori exemplari nominaliza?i la Nobel
10 plus 10 prozatori exemplari nominaliza?i la Nobel
Buciu Marian Victor
¥40.79
Candide is characterised by its sarcastic tone, as well as by its erratic, fantastical and fast-moving plot. A picaresque novel with a story similar to that of a more serious bildungsroman, it parodies many adventure and romance clichés, the struggles of which are caricatured in a tone that is mordantly matter-of-fact. Still, the events discussed are often based on historical happenings, such as the Seven Years' War and the 1755 Lisbon earthquake. As philosophers of Voltaire's day contended with the problem of evil, so too does Candide in this short novel, albeit more directly and humorously. Voltaire ridicules religion, theologians, governments, armies, philosophies, and philosophers through allegory; most conspicuously, he assaults Leibniz and his optimism. Voltaire's men and women point his case against optimism by starting high and falling low. A modern could not go about it after this fashion.?He would not plunge his people into an unfamiliar misery. He would just keep them in the misery they were born to. But such an account of Voltaire's procedure is as misleading as the plaster cast of a dance. Look at his procedure again. Mademoiselle Cunégonde, the illustrious Westphalian, sprung from a family that could prove seventy-one quarterings, descends and descends until we find her earning her keep by washing dishes in the Propontis. The aged faithful attendant, victim of a hundred acts of rape by negro pirates, remembers that she is the daughter of a pope, and that in honor of her approaching marriage with a Prince of Massa-Carrara all Italy wrote sonnets of which not one was passable. We do not need to know French literature before Voltaire in order to feel, although the lurking parody may escape us, that he is poking fun at us and at himself. His laughter at his own methods grows more unmistakable at the last, when he caricatures them by casually assembling six fallen monarchs in an inn at Venice. A modern assailant of optimism would arm himself with social pity. There is no social pity in "Candide." Voltaire, whose light touch on familiar institutions opens them and reveals their absurdity, likes to remind us that the slaughter and pillage and murder which Candide?witnessed among the Bulgarians was perfectly regular, having been conducted according to the laws and usages of war. Had Voltaire lived today he would have done to poverty what he did to war. Pitying the poor, he would have shown us poverty as a ridiculous anachronism, and both the ridicule and the pity would have expressed his indignation. About Author: VOLTAIREFran?ois-Marie Arouet (1694 – 1778), known by his nom de plume Voltaire, was a French Enlightenment writer, historian and philosopher famous for his wit, his attacks on the established Catholic Church, and his advocacy of freedom of religion, freedom of expression, and separation of church and state. Voltaire was a versatile writer, producing works in almost every literary form, including plays, poems, novels, essays, and historical and scientific works. He wrote more than 20,000 letters and more than 2,000 books and pamphlets. He was an outspoken advocate, despite the risk this placed him in under the strict censorship laws of the time. As a satirical polemicist, he frequently made use of his works to criticize intolerance, religious dogma, and the French institutions of his day.
The Trespasser
The Trespasser
David Herbert Lawrence
¥8.01
Egy t?kéletes férfi és egy kül?nleges lány. Vajon mit rejthet a hibátlan álca? William, a milliárdos üzletember Seattle-be utazik, hogy megtalálja elhunyt nevel?apja egyetlen vér szerinti gyermekét, akit ténylegesen megillet a férfira hagyott ?r?kség. Mik?zben piszkos módszereivel a valódi ?r?k?s után kutat, ?sszehozza a sors egy dacos, szemtelen, fiatal lánnyal, aki egyedi szépségével azonnal megbabonázza ?t. William felrúgva saját szabályait, enged Jessica csábításának. Ahogy egyre k?zelebb kerülnek egymáshoz, William ráj?n, hogy Jessica nem egy átlagos lány, a múltját s?tét titkok rejtik, ami után a férfi hiába nyomoz, folyton zsákutcába fut.Mer?ben eltér? személyiségük, életvitelük és a k?ztük lév? korkül?nbség nehéz d?ntés elé állítja ?ket. Megéri ennyit szenvedni egy boldog kapcsolat lehet?sége miatt? Ha fény derül minden titokra, képesek lesznek ugyanúgy nézni egymásra, mint azel?tt?Lilly Shade t?rténete nemcsak arra bizonyíték, hogy nincsenek véletlenek, de arra is, hogy a sors sem mindig kegyes. A t?kéletes nem valódi, és ami annak látszik, csupán álca. Az ilyen álcák pedig a legs?tétebb titkokat rejtegetik.
When the World Shook
When the World Shook
Henry Rider Haggard
¥8.01
A sorozat és ami m?g?tte van I. Szulejmán szultán 1494-ben született, és 1566-ban Szigetvár alatt vesztette életét. 1520-tól haláláig az Oszmán Birodalom ikonikus uralkodójaként hódított. A magyar t?rténelmet ismer?k biztosan nem rajongtak érte soha. Miután 2013-ban az egyik kereskedelmi csatorna megvásárolta az életér?l szóló Szulejmán cím? sorozatot, a szultán negatív megítélése sokat változott. A néz?k megkedvelték a Halit Ergen? által alakított Fényességest. A sorozatban ábrázolt t?rténelmi események, személyek azonban nem minden esetben egyeznek a valósággal. Ezt az alkotók is megjegyzik: a m? t?rténelmi ihletés? - ami nem azonos a t?rténelmi h?séggel. R. Kelényi Angelika tisztázza a valós t?rténelmi eseményeket. ?sszegy?jt?tt érdekességeken keresztül oszlatja el a félreértéseket, mik?zben szórakoztatja az olvasót.
Спогади
Спогади
Павло Скоропадський
¥24.53
Dvadeset godina nakon epohalne promjene 1989., koja je na postjugoslavenski prostor djelovala na posve druk?iji na?in nego na druge prija?nje realsocijalisti?ke europske zemlje, ova studija predstavlja poku?aj analiti?kog osvrta na dva desetlje?a razvoja civilnog dru?tva na zapadnom Balkanu. Njen autor Sr?an Dvornik iz Hrvatske, u to je dobro upu?en. Nije slu?ajno ?to se kroz cijeli sadr?aj i u strukturi ove knjige ispreple?u teorija i praksa te odnosi unutar i izvan “civilnodru?tvenog” razvoja. (...) Ova je studija va?an doprinos, dosad nedostatnim, razmatranjima o mogu?nostima i ograni?enjima akter? civilnog dru?tva u (post)autoritarnim dru?tvima. Istovremeno ona donosi i pouku da instrumenti zapadne politike demokratizacije imaju pred sobom jo? dug put razvoja do to?ke na kojoj ?e posve iscrpsti svoje dosada?nje organizacijske i politi?ke potencijale, da bi potom na nove me?unarodne izazove, koje nam novi svjetski (ne)red postavlja posljednja dva desetlje?a, mogli primjerenije reagirati. dr. Azra D?aji?-Weber
Emlékeim
Emlékeim
Munkácsy Mihály
¥80.36
Hogyan váltak a lovak az emberiség kiszolgálóivá?A lovak évezredek óta jelen vannak az emberek életében: hatalmas erejüket és engedelmességüket kihasználva dolgoznak, küzdenek, hódítanak.De hogyan lehetséges, hogy a 60-65 millió éve a F?ld?n él? állatokat végül az ember igába hajthatta? Ez a regény err?l is szól, fantasztikus, mesés elemekkel telet?zdelve. Kül?n?s mozzanat a t?rténetben a lovak találkozása az emberekkel, akik a F?ldész nev?, egy a F?ldh?z hasonló élhet? bolygóról érkeztek, és egyedül ezekben csodás állatokban találták meg azt az akarater?t és intelligenciát, ami alkalmassá teszi ?ket majd a f?ldi emberi társadalmak kialakítására.Fuli Sándor kalandos regénye az életigenlésr?l felhívja fiatal olvasói figyelmét a minden nehézséggel való bátor szembenézés fontosságára.
The Ship of Ishtar
The Ship of Ishtar
Abraham Merritt
¥7.93
Gustáv Murín? k?nyvében a vad és zabolátlan kilencvenes évekbe kalauzolja el az olvasót, abba az id?be, amikor a volt szocialista államoknak azzal kellett szembesülniük, hogy a demokratizálódás bizony t?rvényszer?en magával hozza a komolyabb szervezett b?n?z?i csoportok megjelenését is. Az államapparátus fenekén tojáshéj, a b?n?z?k zsebében pedig a fegyver és a pénz. Kicsoda valójában Jozef Rohá?, a profi, akihez a legvéresebb merényletek k?t?dnek Szlovákiában és Magyarországon egyaránt? Mi k?ze van a magyar b?rt?nbüntetését t?lt? Eva Reze?ovának a kassai gengszterekhez? Hogyan t?nt el 114 vagonnyi olaj Pozsony és Budapest k?z?tt? Mi k?ti ?ssze Magyarországot az újkori t?rténelem legvéresebb maffialeszámolásával? Ki szervezte meg a szlovák k?ztársasági eln?k fiának elrablását? Ki ne emlékezne a vadkeletre? Ezek a csoportok nem ismertek határokat, így a szlovák és a magyar alvilág számos ponton és ügyben kapcsolódhatott egymáshoz. Ezekb?l a t?rténetekb?l kiderül, hogyan. T?rténetek, amelyek egyszer véget érnek. A b?n azonban marad, itt jár k?ztünk továbbra is.
Nem akarlak meg?lni
Nem akarlak meg?lni
Dan Wells
¥57.96
Sorsdráma. Szrny, barbár mese. Véres és szexuális talányok. Elnyomott emlékek és gyermekkori borzalmak flkeverése. Hirtelen, képtelen, elre tudott és mégis elháríthatatlan katasztrófa. Babona, vallás és matematika külns fonadékú szvete. A sors irracionális gykereinek ízeit érezzük. Micsoda ellentét forma és tartalom kzt! Ilyen vad, si, nyers, babonás mélyeket éppen csak az emberi tudat és kultúra leglucidasabb mvészete tár fl: annál megrendítbb! A Szophoklész mvészete” – írja Babits Mihály Az európai irodalom trténeté-ben.
Tales Of Humour, Gallantry and Romance: New from the Italian Tales (Illustrated)
Tales Of Humour, Gallantry and Romance: New from the Italian Tales (Illustrated)
Anonymous Anonymous
¥9.24
THE history, the features, and the most famous examples of European architecture, during a period extending from the rise of the Gothic, or pointed, style in the twelfth century to the general depression which overtook the Renaissance style at the close of the eighteenth, form the subject of this little volume. I have endeavoured to adopt as free and simple a mode of treatment as is compatible with the accurate statement of at least the outlines of so very technical a subject. Though it is to be hoped that many professional students of architecture will find this hand-book serviceable to them in their elementary studies, it has been my principal endeavour to adapt it to the requirements of those who are preparing for the professional pursuit of the sister arts, and of that large and happily increasing number of students who pursue the fine arts as a necessary part of a complete liberal education, and who know that a solid and comprehensive acquaintance with art, especially if joined to some skill in the use of the pencil, the brush, the modelling tool, or the etching needle, will open sources of pleasure and interest of the most refined description. The broad facts of all art history; the principles which underlie each of the fine arts; and the most precious or most noteworthy examples of each, ought to be familiar to every art student, whatever special branch he may follow. Beyond these limits I have not attempted to carry this account of Gothic and Renaissance architecture; within them I have endeavoured to make the work as complete as the space at my disposal permitted. THE architecture generally known as Gothic, but often described as Christian Pointed, prevailed throughout Europe to the exclusion of every rival for upwards of three centuries; and it is to be met with, more or less, during two others. Speaking broadly, it may be said that its origin took place in the twelfth century, that the thirteenth was the period of its development, the fourteenth that of its perfection, and the fifteenth that of its decline; while many examples of its employment occur in the sixteenth. In the following chapters the principal changes in the features of buildings which occurred during the progress of the style in England will be described. Subsequently, the manner in which the different stages of development were reached in different countries will be given; for architecture passed through very nearly the same phases in all European nations, though not quite simultaneously. It must be understood that through the whole Gothic period, growth or at least change was going on; the transitions from one stage to another were only periods of more rapid change than usual. The whole process may be illustrated by the progress of a language. If, for instance, we compare round-arched architecture in the eleventh century to the Anglo-Saxon form of speech of the time of Alfred the Great, and the architecture of the twelfth century to the English of Chaucer, that of the thirteenth will correspond to the richer language of Shakespeare, that of the fourteenth to the highly polished language of Addison and Pope, and that of the fifteenth to the English of our own day. We can thus obtain an apt parallel to the gradual change and growth which went on in architecture; and we shall find that the oneness of the language in the former case, and of the architecture in the latter, was maintained throughout. For an account of the Christian round-arched architecture which preceded Gothic, the reader is referred to the companion volume in this series. Here it will be only necessary briefly to review the circumstances which went before the appearance of the pointed styles.
The Eyes Have It
The Eyes Have It
James Mckimmey
¥4.58
MODERN scientific publications, although they may in some or even many cases equal in their scientific quality the memoirs of earlier workers, do not, on the average, reach a high standard as regards illustration. For instance, in Great Britain botany is pre-eminent in its morphological aspects; it should therefore follow that the illustrations, which form so important a part of such papers, should be beyond reproach. This is not always so, a fact which must be patent to anyone with the slightest critical knowledge who looks through a typical journal. This is a fact much to be regretted, since many of the earlier scientists were accomplished draughtsmen and, indeed, often artists; in this connection the Hookers and Pro-fessor Daniel Oliver may be mentioned. The implication is not intended that there are no good amateur draughtsmen nowadays; there are, and in some cases pos-sessed of great ability. The beautiful work of Church in his Floral Mechanisms may be cited as an example. It may, of course, be argued that any picture which serves to illustrate the particu-lar feature is good enough; this is the contention of one who takes an insufficient pride in his work. A feature worthy of an illustration deserves the best the author can produce, more especially as a literary form is still, fortunately, preserved or, at any rate, aimed at.The reason for indifferent illustrations is primarily due to bad or mediocre draw-ings, or to their unsuitability for the kind of reproduction in view. With regard to the first point: this lack of draughtsmanship often obtains; when education entirely replaces mere instruction, it is to be hoped that all students of science will be trained in the rudiments of drawing. Meanwhile the difficulty can be partly overcome, as will be seen later on, by the simple means of drawing on an enlarged scale, in order that in reproduction reduction can be made. The second reason, the onus of which also falls on the authors, is a lack of knowledge regarding the kind of drawing suitable for the different modes of re-production; this is a very important point, for "technical conditions govern even genius itself."Authors, however, are not always to blame; it would appear that even editors sometimes are wanting in the requisite knowledge, for we have known straight-forward line drawings reproduced by half-tone; in other cases the paper used is unsuitable for the reproduction and, at other times, the printers are at fault. With a view to remedying, at any rate in part, these deficiencies, a course of lec-tures, arranged by the Board of Studies in Botany of the University of London, was delivered in the Lent term of 1913 in the Department of Botany of University College, London. In gratifying the wish expressed by some that these lectures should be given a more permanent dress, the author feels that some apology is necessary, for he can lay no claim to authoritative knowledge of much of the subject-matter; questions relating to the graphic arts and to illustrations, however, have always been of in-terest to him, so that he has tried various experiments, often with disastrous re-sults, and thus has gained some experience. In these matters the author has benefited much through his association with Pro-fessor F. W. Oliver, who, characteristically, has been ever ready to discuss these problems with, and to place his knowledge and experience at the disposal of the author.
Világfa
Világfa
Csüllög Ferenc
¥28.53
A budapesti Lánchíd pesti hídf?jénél álló Gresham-palotát mindannyian jól ismerjük – legalábbis kívülr?l. De tudjuk-e, miféle titkokat rejtett egykor az impozáns épület? Szelke László izgalmas és olvasmányos nyomozása, A Gresham a nácik ellen a 19. századtól a második világháborúig kíséri nyomon a mai luxusszálloda fordulatos t?rténetét. A százarcú épület a kezdetekt?l a t?rténelem f?sodrában állt. El?dje, a Nákó-palota magánházként olyan hírességek lakhelye volt, mint a Lánchíd tervein dolgozó Clark ?dám vagy a Széchenyi István életnagyságú portréját fest? Barabás Miklós, a század végén pedig a Gresham életbiztosító társaság székhelyéül szolgált. Miután a 20. század elején szecessziós stílusban újjáépítették, a pezsg? kávéházi élet meghatározó színterévé, haladó értelmiségiek találkahelyévé avanzsált. Ahogy a Horthy-rendszer idején egyre fogyott a leveg?, úgy vált a Gresham-palota az ellenzéki politika, a szellemi ellenállás, a mind rendszerkritikusabb kabarék otthonává ? a második világháború idején pedig a titkos diplomácia és az embermentés megkerülhetetlen k?zpontjává. Náciellenes m?vészek, újságírók, tudósítók, attasék, hírszerz?k, kémelhárítók, kett?s, s?t hármas ügyn?k?k fordultak meg a falai k?zt, és itt m?k?d?tt t?bbek k?zt a liberális párt pesti klubja, illetve a szabadelv? Esti Kurir cím? napilap szerkeszt?sége. A k?nyv lapjain a kor olyan meghatározó figurái t?nnek fel, mint Szent-Gy?rgyi Albert és Herczeg Ferenc, Szekf? Gyula és Raoul Wallenberg, de megismerkedhetünk a budapesti k?nyvhét alapítójával, a bátor emberment? Supka Gézával, a zsidót?rvények kíméletlen kritikusával, Rassay Károllyal vagy a Pódium Kabarét vezet? Békeffi Lászlóval, aki az angol titkosszolgálattal is kapcsolatban állt. Tények és legendák, t?rvénytisztel?k és provokátorok, h?s?k és áldozatok – A Gresham a nácik ellen a t?rténelem legrejtettebb kulisszái m?gé kalauzolja olvasóját. Szelke László 1975-ben született. Egyetemi adjunktus, 2013-ban szerzett doktori fokozatot, jelenleg a piliscsabai M?vel?dési Információs K?zpont és K?nyvtár igazgatója. 19?20. századi magyar és egyetemes t?rténelmet tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
Любий друг
Любий друг
Gi De Moposan
¥5.72
Fic??o brasileira no século XXI é um livro instigante. De leitura agradável e de interesse amplo, debru?a-se, com competência e inventividade, sobre oito escritores brasileiros contempor?neos, consagrados e premiados. O que n?o é pouco em uma tradi??o como a nossa, em que n?o se encontram muitos estudiosos de literatura que encarem o contempor?neo e consigam discuti-lo de forma a dialogar, n?o apenas com o estudioso e o especialista como também com o leitor comum interessado em literatura. Adriana Lunardi, Alberto Martins, Luiz Ruffato, Michel Laub, Milton Hatoum, Nelson de Oliveira, Ricardo Lísias e Rodrigo Lacerda encontram, por meio da leitura que deles fazem os autores deste livro, novos olhares para suas obras. E, nestes novos olhares, há um convite para novos leitores e leituras renovadas.
Crayon Portraiture
Crayon Portraiture
Jerome A. Barhydt
¥37.36
Macbeth (full title The Tragedy of Macbeth) is a tragedy written by William Shakespeare, and is considered one of his darkest and most powerful works. Set in Scotland, the play dramatizes the corrosive psychological and political effects produced when evil is chosen as a way to fulfil the ambition for power. The play is believed to have been written between 1599 and 1606, and is most commonly dated 1606. The earliest account of a performance of what was probably Shakespeare's play is the Summer of 1606, when Simon Forman recorded seeing such a play at the Globe Theatre. Macbeth is Shakespeare's shortest tragedy, and tells the story of a brave Scottish general named Macbeth who receives a prophecy from a trio of witches that one day he will become King of Scotland. Consumed by ambition and spurred to action by his wife, Macbeth murders King Duncan and takes the throne for himself. He is then wracked with guilt and paranoia, and he soon becomes a tyrannical ruler as he is forced to commit more and more murders to protect himself from enmity and suspicion. The bloodbath and consequent civil war swiftly take Macbeth and Lady Macbeth into the realms of arrogance, madness, and death. The play opens amidst thunder and lightning, and the Three Witches decide that their next meeting shall be with Macbeth. In the following scene, a wounded sergeant reports to King Duncan of Scotland that his generals—Macbeth, who is the Thane of Glamis, and Banquo—have just defeated the allied forces of Norway and Ireland, who were led by the traitorous Macdonwald and the Thane of Cawdor. Macbeth, the King's kinsman, is praised for his bravery and fighting prowess.In the following scene, Macbeth and Banquo discuss the weather and their victory. As they wander onto a heath, the Three Witches enter and greet them with prophecies. Though Banquo challenges them first, they address Macbeth, hailing him as "Thane of Glamis," "Thane of Cawdor," and that he shall "be King hereafter." Macbeth appears to be stunned to silence. When Banquo asks of his own fortunes, the witches inform him that he will father a line of kings, though he himself will not be one. While the two men wonder at these pronouncements, the witches vanish, and another thane, Ross, arrives and informs Macbeth of his newly bestowed title: Thane of Cawdor, as the previous Thane of Cawdor shall be put to death for his traitorous activities. The first prophecy is thus fulfilled, and Macbeth immediately begins to harbour ambitions of becoming king.King Duncan welcomes and praises Macbeth and Banquo, and declares that he will spend the night at Macbeth's castle at Inverness; he also names his son Malcolm as his heir. Macbeth sends a message ahead to his wife, Lady Macbeth, telling her about the witches' prophecies. Lady Macbeth suffers none of her husband's uncertainty, and wishes him to murder Duncan in order to obtain kingship. When Macbeth arrives at Inverness, she overrides all of her husband's objections by challenging his manhood, and successfully persuades him to kill the king that very night. He and Lady Macbeth plan to get Duncan's two chamberlains drunk so that they will black out; the next morning they will blame the chamberlains for the murder. They will be defenseless, as they will remember nothing.While Duncan is asleep, Macbeth stabs him, despite his doubts and a number of supernatural portents, including a hallucination of a bloody dagger. He is so shaken that Lady Macbeth has to take charge. In accordance with her plan, she frames Duncan's sleeping servants for the murder by placing bloody daggers on them. Early the next morning, Lennox, a Scottish nobleman, and Macduff, the loyal Thane of Fife, arrive. A porter opens the gate and Macbeth leads them to the king's chamber, where Macduff discovers Duncan's body. ABOUT AUTHOR: William Shakespeare ( 1564 (baptised) – 1616) was an English poet, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's pre-eminent dramatist. He is often called England's national poet and the "Bard of Avon". His extant works, including some collaborations, consist of about 38 plays, 154 sonnets, two long narrative poems, and a few other verses, the authorship of some of which is uncertain. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. Shakespeare was born and brought up in Stratford-upon-Avon. At the age of 18, he married Anne Hathaway, with whom he had three children: Susanna, and twins Hamnet and Judith. Between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and part-owner of a playing company called the Lord Chamberlain's Men, later known as the King's Men. He appears to have retired to Stratford around 1613 at age 49, where he died three years later. Few records of Shakespeare's private life survive, and there has been considerable speculation about such matters as his physic
Az ?sfák fiainak lombjai alatt
Az ?sfák fiainak lombjai alatt
Wanderer János
¥36.54
A rock and roll nem csupán egy zenei m?faj, ?nem egy tánc”: maga az ?r?k fiatalság. Alkotás és feloldódás, amit nem magányos farkasoknak találtak ki. Csapatmunka, melyben zenész és hallgatósága egyaránt részt vesz. ?Mindenki itt van?” – kiáltja a sztár a színpadról, a t?meg pedig harsogva feleli: ?Mindenki!” Mert ahhoz, hogy egy dal megszülessen, hogy ezernyi torok visszhangozza az énekes mágikus szavait, valóban mindenkire szükség van. Az Azok a régi csibészek a hazai pop és rock legendáinak arcképcsarnoka. Csatári Bence t?rténész és Poós Zoltán író faggatja a popkultúra olyan ikonikus alakjait és nagyágyúit, mint Bródy János, Nagy Feró, Sz?rényi Levente, T?r?k ?dám, Pataky Attila, Zalatnay Sarolta és még sokan mások. Az interjúkból kirajzolódik a magyarországi rock and roll els? negyedszázadának íve Nógrádver?cét?l Londonig. A megszólalók mesélnek és mesélnek – a legvidámabb barakk k?nny?zenei szcénájáról, ?rületes bulikról, rend?rpofonokról és persze a rock and roll iránti olthatatlan szerelemr?l...
Samson and Delilah
Samson and Delilah
David Herbert Lawrence
¥8.01
Ervin, ?va és Csaba t?rténete folytatódik. A F?pap és a praetoriánusok serege már nem fenyegetik ?ket, helyettük azonban egy gyilkos klán, egy természetimádó szekta és egy minden dimenziót uralni akaró entitás háborújának frontvonalában találják magukat. A tét pedig nem kevesebb, mint a F?ld j?v?je. Vajon az emberiség ki tud lépni a saját árnyékából, vagy végleg elenyészik? H?seink meg tudnak birkózni a rájuk váró akadályokkal? Bízhatnak-e az új sz?vetségeseikben? ?s egymásban??rmány, árulás, átalakulás és áldozathozatal. A világunk sorsa most d?l el!
Cseresznyés ábránd
Cseresznyés ábránd
Cathy Cassidy
¥56.98
RUINS OF ANCIENT CITIES, WITH GENERAL AND PARTICULAR ACCOUNTS OF THEIR RISE, FALL, AND PRESENT CONDITION. - BY CHARLES BUCKE This Volume contain these cities;Messene, Mycen?, Miletus, Nauplia, Nemea, Nineveh, The Destruction of Sennacherib, Numantia, Olympia, Puteoli, Palmyra (Tadmor), Patr?, Pella, Pergamus, Persepolis, Petra (Wady Mousa), Phigalia, Plat?a, P?stum, Pompeii, Rama, Rome, Saguntum, Hannibal’s Speech to His Soldiers, Sais, Samaria, Sapphura, Sardis, Seleucia, Selinus, Or Selinuntum, Sicyon, Sidon, Smyrna, Spalatro, Stratonice, Susa, Sybaris, Syene, Syracuse, Thebes, Troja, And Other Cities of the Troas, Tyre, Veii Fallen, fallen, a silent heap; their heroes allSunk in their urns:—Behold the pride of pomp,The throne of nations fallen; obscured in dustEven yet majestical.—The solemn sceneElates the soul! ? ?{DYER} The reader is requested to observe, that, though the plan of this work is entirely his own, the compiler of it does not put it forth as in any way original in respect to language or description. It is, in fact, a much better book, than if it had been what is strictly called original, (which, indeed, must have involved an utter impossibility:) for it is a selection of some of the best materials the British Museum could furnish; sometimes worked up in his own language; and sometimes—and, indeed, very frequently—in that of others: the compiler having, at an humble distance and with unequal steps, followed the plan which M. Rollin proposed to himself, when he composed his celebrated history of ancient times.—"To adorn and enrich my own," says that celebrated writer, "I will be so ingenuous as to confess, that I do not scruple, nor am ashamed, to rifle whereever I come; and that I often do not cite the authors from whom I transcribe, because of the liberty I take to make some slight alterations. I have made the best use in my power of the solid reflections that occur in the Bishop of Meaux's Universal History, which is one of the most beautiful and most useful books in our language. I have also received great assistance from the learned Dean Prideaux's 'Connexion of the Old and New Testament,' in which he has traced and cleared up, in an admirable manner, the particulars relating to ancient history. I shall take the same liberty with whatever comes in my way, that may suit my design, and contribute to its perfection. I am very sensible, that it is not so much for a person's reputation to make use of other men's labours, and that it is in a manner renouncing the name and quality of author. But I am not over-fond of that title, and shall be extremely well pleased, and think myself very happy, if I can but deserve the name of a good compiler; and supply my readers with a tolerable history, who will not be over-solicitous to inquire what hand it comes from, provided they are but pleased with it."Having followed this example,—the compiler wishes he could say with equal effect,—he will be fully satisfied, should judicious readers feel inclined to concede, that he has shown some judgment in selecting his materials, and some taste in binding "the beads of the chain," that connects them together. He disclaims, in fact, (as, in the present instance, he is bound to do), all the "divine honours" of authorship; satisfied with those of a selecter, adapter, and compiler; and happy in the hope that he has here, by means of the superior writers, whose labours he has used, furnished his readers with an useful, accurate, and amusing work.? ? ? ? ? C. B.
Hétf? csont nélkül
Hétf? csont nélkül
Kathy Reichs
¥58.45
The dual purpose of the revision of this work has been simplification and amplification.?The language has been recast in parts and there have been added sub-titles within each chapter, cross-references and an index. Ideas such as "Religion as law," the Logos of Philo and the development of Messianism have been made as simple as these subjects admit of.??In seeking illustrations to vivify the narrative it is unfortunate that so little is available. Ah! if we had pictures of Hillel, of Akiba the Martyr, of Judah the Saint, of the Jamnia Academy, of the splendor of the Babylonian Exilarch. But this very absence of pictures is in itself a bit of Jewish history.??This new edition contains quotations from the literature of the periods covered, from the Apocrypha, Philo, Josephus and the Mishna. Three chapters have been added, two on "Stories and Sayings of the Sages of the Talmud" and one on "Rabbi Judah and his times."?Other chapters have been placed in more logical sequence. Both the Chronological Tables and the Notes are fuller. A new feature has been introduced in a "theme for discussion" at the close of each chapter that may be found helpful to study circles and Chautauqua societies. This has also been introduced in the recently issued "Modern Jewish History."??The author expresses his grateful indebtedness to Dr. David de Sola Pool for a most careful reading of the manuscript and for many corrections and suggestions; also to Mr. Philip Cowen for the aid rendered in collecting the illustrations. The author has availed himself of writings that have appeared on this epoch since the edition of 1904. He hopes he has succeeded in producing a more readable book.??When the impatient youth demands, like the heathen from Hillel, a definition of Judaism, bid him "go and learn" the history of the Jew. Let him follow the fascinating story from hoar antiquity, when the obscure Hebrews, "leaving kindred and father's house," took a bold and new departure for the land that God would show—the land that would show God.??Point to the colossal figure of Moses on Sinai, "greatest of the prophets," who gave the first uplifting impulse with his Ten Words of Faith and Duty. Trace with him the soul struggle of this "fewest of all peoples" to reach the truth of divinity—beginning with a crude conception that became steadily more exalted and more clarified with each successive age, until, at last, the idea is realized of an all-pervading Spirit, with "righteousness and justice as the pillars of His throne," the "refuge of all generations."??Make clear to him how the revelation of the divine will came to be expressed in Law. And, how the preservation and development of this Law, in the interpreting hands of prophets, scribes, rabbis, poets and philosophers, became henceforth the controlling motif of the history of the Jew, his modus vivendi, whether under Babylonians, Persians, Greeks, Romans, Arabians or Franks. Help him to see that through it the Jew held in his keeping the religious fate of Orient and Occident, that took from him their respective impressions of Islamism and Christianity.??Let him see the "God-intoxicated" teaching his message by living it; the Suffering Servant whose martyrdom brought healing to his smiters.??Then, perhaps, he may understand that no one definition can completely express the Faith of the Jew and his place in the divine economy. But with this glimpse of his history the grandeur of his inheritance will sink into his consciousness, becoming part of himself, and he will be thrilled with the tremendous responsibility devolving upon him as a member of the priest-people, the witnesses of God, whose mission was and is to "bring light to the Gentiles—that salvation may reach to the ends of the earth."??By e-Kitap Projesi, Illustrated by Murat Ukray..
У полум’?: 7 крок?в до найяскрав?шого життя
У полум’?: 7 крок?в до найяскрав?шого життя
John OLeary
¥22.64
Aganetha Smart, a 104 éves egykori olimpikon futón? elfeledve él egy nyugdíjasotthonban. Gy?zelmével annak idején mindenkit leny?g?z?tt: a kanadai versenyz? abban az évben nyert aranyat, amikor el?sz?r szerepelhettek n?i atléták az olimpián. Sorsát azonban legalább ennyire meghatározták az els? világháború komor évei, valamint vágya, hogy szembeszálljon korának konvencióival. Egy napon két idegen keresi fel, akik dokumentumfilmet készítenek a régi id?k n?i sportolóiról. A múlt eseményeit megismerve lassan megértjük, miként segített az aranyérem Aganethának megszabadulni a titkokkal terhelt családi ház béklyóitól. ?m a hajdani bajnokn?nek még egy kihívással szembe kell néznie: a filmesek talán nem is azok, mint akiknek mutatják magukat… Carrie Snydert valós t?rténelmi helyzetek inspirálták, hogy megírja fordulatokban gazdag regényét, a becsvágy és a n?i emancipáció t?rténetét, amelyb?l kiderül, hogyan képes határait átlépve a saját életét élni egy n?.
Tulipánláz
Tulipánláz
Deborah Moggach
¥119.27
T?bb mint harminc év nagy anyagi, és emberi áldozatokat k?vetel? fejlesztései és kísérletezései után a XIX. század végére kialakult a tengerek új ura, a kor legmodernebb technológiai vívmányait magában egyesít?, modern értelemben vett csatahajó. A hatalmas, félelmetes acélmonstrumok leny?g?zték a kortársakat. Ezek a hajók voltak az ?ket birtokló ország erejének és nagyhatalmi státuszának szimbólumai, a nemzeti büszkeség megtestesít?i. Bennük jutott kifejezésre megépíttet?iknek gazdasági fejlettsége, ipari teljesít?képessége, valamint a szándék, hogy a világ vezet? nagyhatalmainak sorába tartozzanak. Világszerte minden nagyobb haditengerészet ezek k?ré a páncélos óriások k?ré szervez?d?tt, melyek teljes fegyverzetben állva várták, hogy országuk érdekeinek védelmében rendeltetésüknek megfelel?en harcba szálljanak az ellenfél hasonló páncélosai ellen, s bizonyítsák létezésük értelmét, és a rájuk k?lt?tt hatalmas ?sszegek megtérülését. Talán az új id?k kezdetének szimbolikus jelzéseként fogható fel, hogy erre az alkalomra végül nem a világot uraló európai országok vizein, hanem messze keleten, egy felt?rekv?, és nem az európai kultúrk?rbe tartozó új nagyhatalom partjai k?zelében került sor.
Выращиваем лекарственные и пряные травы на участке
Выращиваем лекарственные и пряные травы на участке
Kostina-Kassanelli Natal'ja
¥17.74
Дарону Аджемо?лу ? Джеймсу Роб?нсону вдалося, здавалося б, неможливе — в?дпов?сти на питання, яке до них безрезультатно вивчали стол?ттями: чому одн? кра?ни багат?, а ?нш? — б?дн?????рунтуючись на п’ятнадцятир?чних досл?дженнях у галузях ?стор??, пол?толог?? та економ?ки, автори легко ? доступно пояснюють, чому економ?чний усп?х держав не залежить в?д культури, кл?мату чи географ?чного положення.??Аджемо?лу та Роб?нсон переконан?: кра?ни стали найусп?шн?шими через те, що ?хн? громадяни повалили владну ел?ту ? створили сусп?льства, де головною ц?нн?стю стали р?вн? економ?чн? та пол?тичн? права кожного. На ?хню думку, саме свобода робить св?т багатшим.??Книга ?Чому нац?? занепадають? — сво?р?дний пос?бник, який допоможе краще зрозум?ти причини, що сприяють процв?танню держав та ?хньому занепаду.
1 2 3 4 5 6 7